Det lønner seg med EQUITY Prøv vår priskalkulator

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom kunder og Equity

Samarbeidsavtale Equity

Bakgrunn og Formål

Det er inngått følgende samarbeidsavtale ( heretter kalt Avtalen) med oppdragstaker, heretter kalt Kunden, og Equity Credit Management AS (Org nr 971 170 557) og Equity Finans, v/ Collectia AS (Org nr 916 624 727), heretter kalt Equity. Equity Credit Management AS ivaretar førinkasso oppfølgingen, mens Equity Finans, v/ Collectia AS ivaretar inkasso oppfølgingen. Avtalens formål er å regulere partenes samarbeid, hvor Equity leverer ytelser i form av fakturaoppfølging og inkasso iht de betingelsene i denne avtalen og dens vedlegg.

Avtalen, vedlegg, rekkefølge og endringer

Kontrakten består av de vilkår som er beskrevet i denne avtalen og vedlegg angitt under.

 • Vedlegg 1. Prosedyre

 • Vedlegg 2. Priser fakturaoppfølging og inkasso

 • Vedlegg 3. Generelle vilkår iht lov av 13. Mai 1998 - lov om inkasso

Equity er berettiget til å endre priser og andre betingelser i Avtalen ved skriftlig varsel. Ved endringer sender Equity oppdaterte priser eller tillegg til avtalen. Dette krever da ikke ny underskrift eller aksept fra kunden. Oppdaterte priser og vilkår vil til enhver tid ligge på https://equity.no/vilkar/samarbeidsavtale/ og i fanen innstillinger ved login i ESP.

Equity avregner hver måned i henhold til avtalte priser.

Varighet og opphør

Avtalen trer i kraft på datoen man har markert og akseptert samarbeidsavtalen på https://equity.no/vilkar/samarbeidsavtale/. Prøvetidens varighet er 6 måneder. Ønsker man å avslutte etter endt prøvetid må dette gis beskjed om skriftlig med en måneds varsel. Heretter kan avtalen sies opp med 12 måneders varsel .

Når kunden opphever eller sier opp Avtalen som følge av Equity mangelfulle håndtering eller lignende, skal kunden før oppsigelse eller opphevelse trer i kraft, gi Equity en rimelig frist til å rette opp på det forhold, som gir anledning til kundens oppsigelse eller opphevelse. Når kunden i dette tilfelle ikke ønsker fakturaoppfølging av løpende saker, er Equity berettiget til å fakturere for gjennomsnittet av de siste tre aktive måneder (hver måned i oppsigelsesperioden).

Ved eventuell avslutning av samarbeid, vil Equity fortsette inndrivelsen av allerede registrerte inkassooppdrag. Om kunden ønsker oppdragene tilbakeført, vil belastning skje i henhold til bestemmelsene om trekking av sak.

Ved vesentlig mislighold av forpliktelsene, kan hver av partene heve avtalen med 14 dagers skriftlig varsel. Avvikling av allerede registrerte inkassooppdrag vil skje etter bestemmelsene om trukket inkassosak.

Ansvarsbegrensning

Ved mangelfull informasjon fra kunden vedrørende betalings-, faktura-, og kreditnota filer, som fører til feilaktig oppfølging, kan Equity ikke bli gjort økonomisk ansvarlig for de følger dette måtte medføre. Om Equity sender ut feil informasjon, vil mottaker bli kontaktet og orientert om feilen og at den er rettet. Utover dette er ikke Equity forpliktet å kompensere for andre eventuelle feil.

Equity er ikke forpliktet til å dekke indirekte tap.

Personopplysninger

Equity bekrefter å inneha konsesjon fra finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under fakturaoppfølging og inkasso. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter personopplysningsloven §13, jf. §15 og personopplysningsforskriftens kap 2. Personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen - tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.

Fortrolighet/Taushetsplikt

Partene må ikke videregi de forretningshemmeligheter, som de får kjennskap til fra en annen part til tredjemann. Slike forretningshemmeligheter må kun anvendes som ledd i partenes oppfyllelse av Avtalen. Partene skal påse og sikre, at også ansatte medarbeidere respekterer plikten til hemmeligholdelse. Taushetsplikten vil også bestå etter Avtalens opphør.

Reskontro informasjon til tredjepart

Equity deler deres reskontro informasjon med tredjepart selskaper som Equity samarbeider med for å kunne tilby markedets beste finansieringsløsninger.

Leverandørene vi bruker som databehandlere kan bare behandle informasjonen på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. All behandling utføres i henhold til formålene vi har angitt for behandlingen.

Nå reskontro informasjon deles med et firma som er behandlingsansvarlig, er det deres Personvernerklæring som gjelder. Vi deler ikke informasjon med foretak som ikke overholder gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.

Verneting

Tvister etter denne avtalen reguleres av Norsk lov ved Skien Forliksråd/Tingrett.

Vedlegg 1

Prosedyre

 • Equity mottar løpende åpne fakturaer og åpne kreditnotaer og betalinger fra kundens økonomisystem.

 • Kunden er ansvarlig for at det gis korrekte opplysninger om fakturabeløp, forfallsdato samt navn, adresse, email og mobil nummer på debitorene.

 • Partene avtaler en tidslinje for hvordan de forskjellig debitorer skal purres. Kunden blir kontaktet av saksbehandler for å skreddersy denne.

 • Det er mulig å lage en nedre beløpsgrense for utsendelse av purring. De debitorer som ikke betaler i henhold til dette, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, blir purret.

 • For å unngå at debitorer følges opp feilaktig, kan kunden via sin login på equity.no, se:
  Dagens purreliste – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå
  Saldoliste – hvor alle åpne fakturaer vises og hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå
  Klar for inkasso – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå

 • Alle purringer påføres kundens kontonummer, slik at fakturabeløp, renter og omkostninger innbetales direkte til kundens konto.

 • Kunden har løpende adgang og full kontroll på www.equity.no, hvor kunden blir tildelt egen login til de personer som ønsker det.

 • Når en faktura har kun renter og gebyr som utestående og det ikke har vært påminnelsesaktivitet på restbeløpet i 3 måneder, vil de bli avsluttet/avskrevet automatisk. Dette for at Equity ønsker å ha fokus på reelle fordringer som kunden ønsker at Equity skal arbeide med.

Vedlegg 2

Priser fakturaoppfølging og inkasso

 • STANDARD
  Kr 0,- pr faktura
  Innbetalte renter og gebyr tilfaller Equity **
  Sukseshonorar 0,4% av innfordret beløp
  Purringer med tillagte renter og gebyr, kr 0,-
  Ettergivelse av tillagte renter og gebyr fra Equity belastes med:
  Privat: kr 75,-        Næring: kr 225,-
  Purringer uten gebyrer koster kr 69,- (Påminnelser, resendinger og kontoutskrifter)

  Ved passiv avtale eller liten/ingen aktivitet hos Equity vil kunden bli fakturert kr 200 pr måned som et minimum.

 • PREMIUM
  Fast pris, "all-inclusive" 
  Innbetalte renter og gebyr tilfaller Kunden *
  - Alle påminnelser inkludert i avtalen

 • SOFTWARE / FULL SERVICE
  Se oppdaterte priser til enhver tid på https://equity.no/priser

GENERELT

 • Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg på alle purringer

 • Smart forsendelse

  EHF - kr 3,50

  Efaktura - kr 6,60

 • Standard forsendelse

  Epost - kr 1,10

  Print- kr 33,00

 • Etableringsgebyr/ Abonnement/ integrasjonskostnad kan tilkomme**

 • Om kunden står på purrestopp eller har lavere aktivitet/avregning enn en gjennomsnittlig måned vil kunden bli fakturert for gjennomsnittet av de siste 5 aktive måneder hvor høyeste fakturasum trekkes fra eller avtalt minstepris. Denne summen danner grunnlag for minstepris for Equitys tjenester.

Purregebyrer og renter justeres etter gjeldende satser i henhold Inkassolovgivningen.

** Dette kan variere noe pr. økonomisystem, og du vil få bekreftelse på dette fra Equity angående pris for ditt økonomisystem, hvor Equity er avhengig av tredjepart for å få laget en integrasjon.

Inkasso

Samtlige overnevnte pakker inkludere også inkassotjeneter fra Equity. Equity sender skyldner betalingsoppfordring og øvrige kravbrev og iverksetter andre former for oppfølging. Ved løst inkassosak tilfaller innbetalte renter og salærer Equity som vederlag for tjenesten.

Uløst inkassosak overføres til overvåking hvor kunden bærer alle omkostninger ved oppfølging og fornying av krav ved overvåking. Ved trekking av overvåkingsak faktureres oppdragsgiver for 100% av tariffmessig salær. Ved løst overvåkssak tilfaller betalte renter og salær Equity, samt 40% av betalte hovedkrav.

Vedlegg 3

Generelle vilkår

 • Iht lov av 13. Mai 1988 nr.26 - lov om inkasso

1. Equity Finans,v/ Collectia AS’ forpliktelser

1.1 Equity Finans, v/ Collectia AS (heretter kalt Equity) forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter. gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver gjeldende lovbestemmelser. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Equity sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

2. Oppdragsgivers forpliktelser

2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner med frist på minimum 14 dager. (Equity Credit Management ivaretar dette ved benyttelse av purretjenester). Oppdragsgiver forplikter seg å informere Equity om endringer i kravet, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. Registreres kravet online via vårt kundekontor skal ikke påløpte forsinkelsesrente, eller purregebyr registreres.

2.2 Oppdragsgiver er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Equity er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/fødselsnr bør oppgis.

2.3 Ved forespørsel må oppdragsgiver kunne fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, kan Equity avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

2.4 Dersom oppdragsgiver oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig, må det opplyses om dette.

2.5 Dersom oppdragsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser, er oppdragsgiver ansvarlig for dette.

3. Equity’s fullmakter

3.1 Equity iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Equity har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvansgsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.2 Equity beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Equity skal fortsette inndrivelsen av.

3.3 Equity vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

4. Inkasso og Overvåkning

4.1 Ved uløst sak påløper ingen kostnad for oppdragsgiver. Ingen årsavgift. Ved betaling tilfaller hele hovedstol oppdragsgiver, unntatt suksesshonorar til Equity.

Suksesshonorar:

 • 4 % for løste saker, med registreringsdato < 90 dager etter fakturadato

 • 9 % for løste saker, med registreringsdato > 90 dager etter fakturadato

4.2 Ved direktebetaling til oppdragsgiver vil Equity fortsette innkreving av utestående salær og renter. Ved fortsatt ubetalt restkrav 3 måneder etter direktebetaling, vil oppdragsgiver faktureres for 50% av påløpt salær.

4.3 Oppdragsgiver kan trekke inkassosaken kostnadsfritt de første 15 dager etter at saken er registrert hos Equity. 50% av påløpt salær faktureres ved trekking 15-30 dager. Ved trekking etter 30 dager 100 % av påløpt salær. Ved trekking av overvåking sak, faktureres oppdragsgiver for beløp tilsvarende bortfallet av potensielle inntekter Equity har ved fullbetalt sak.

4.4 Uløst inkassosak overføres til overvåking. Ved løst overvåking sak tilfaller 60% oppdragsgiver.

4.5 Ved direktebetaling av inkasso/overvåkningssak til oppdragsgiver vil oppdragsgiver faktureres for suksesshonorar/evt overvåkningprovisjon og evt innbetalte renter.

5. Rettslig pågang

5.1 Equity fakturerer oppdragsgiver rettslig salær lik 0,5 rettsgebyr ved hovedstol < 2500 kr, 1 rettsgebyr for saker > 2500 kr, for utarbeidelse av følgende tiltak; forliksklage, utleggsbegjæring, fravikelse, husleietvistklage, konkursvarsling, anmeldelse konkursbo, anmeldelse gjeldsordning, gjeldsforhandling. Eventuell redegjørelse tilsvar rettslig prosess/møtefullmektig og utforming tvangsforretning (2 rettsgebyr). Ved tvist før inkasso sendes sak til forliksrådet/husleietvistutvalg og Equity fakturerer oppdragsgiver for utarbeidelse av klagen (3 rettsgebyr).

5.2 I saker oppdragsgiver ikke ønsker å melde kravet i eventuell konkursbo/gjeldsordning/gjeldsforhandling/dødsbo, vil sak avsluttes. Saken trekkes ihht generelle vilkår om trukket sak. Eventuelle offentlige gebyr, samt møtefullmektig, forskutteres av Equity.

6. Intelligent Collection Service (ICS)

6.1 ICS er Equity sin teknologiske løsning for datalagring/GDPR, datakvalitet og analyseverktøy. Løsningen gir også avansert rapporteringsløsning og cashflow prognostisering. ICS (normalt 279 kr per måned) er kostnadsfritt for aktive Equity kunder i løpende avtaleperiode.

7. Klientmidler og renter

7.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, jfr Forskrifter til Inkassolovens §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale og remitteres ukentlig eller etter avtale.

7.2 Equity vil forskuttere offentlige gebyr for oppdragsgiver ved rettslige skritt.

7.3 Equity har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, i andre saker for samme oppdragsgiver. Motregningsretten gjelder på tvers av selskaper i Equity konsernstruktur.

7.4 Oppdragsgiver godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

7.5 Dekningsrekkefølge er som følger: Tariffmessig salær, hovedstol, renter, påløpte offentlige gebyr.

8. Utenlandsinkasso

8.1 I henhold til nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle.

9. Mva pliktig

9.1 Det beregnes mva av alle Equity sine inntekter knyttet til saker fra oppdragsgiver. Dette belastes oppdragsgiver, men utgjør ingen kostnad for de oppdragsgivere som er mva pliktige. Equity forbeholder seg retten til å kunne motregne dette mot utbetalinger til oppdragsgiver. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge selskap.

10. Endringer/avvikling

10.1 Equity vil med kunne endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. Dersom Equity endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs har oppdragsgiver rett til å trekke saker ved å utbetale påløpte offentlige gebyrer.

11. Varighet/oppsigelse

11.1 Ved mottatt oppsigelse vil alle aktive oppdrag fortsette saksbehandling, under de betingelser som gjelder for overvåkningsoppdrag.

11.2 6 måneders oppsigelseperiode gjelder, der ICS faktureres 279 kr per måned. ICS for oppsigelsesperiode faktureres ved mottak av oppsigelse, ref punkt 6.

Ønsker oppdragsgiver at oppdragene skal avsluttes, vil Equity avregne sitt tilgodehavende iht punkt 4.3 om trekking av sak under overvåkning.

11.3 Eventuell oppsigelse med Equity Credit Management AS gir automatisk oppsigelse av også denne avtale, med Equity Finans AS. Dersom tjenesten ikke benyttes på 15 mnd (ingen saker innsendt) ansees ansees avtalen som oppsagt.

12. Lovvalg og tvister

12.1 Tvist mellom Equity og oppdragsgiver skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av norske domstoler etter norsk rett med Tønsberg Forliksråd/Tingrett som verneting.

13. Mislighold

13.1 Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser, og ikke retter opp forholdet innen to uker etter at misligholdet er gjort kjent, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Manglende oppgjør fra oppdragsgiver, som går til inkasso, ansees som vesentlig mislighold. Forsinkelsesrente er 1,5 % pr mnd.

13.2 Equity har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom oppdragsgiver ikke anerkjenner eller respekterer Equity sine etiske regler og/eller dersom Equity sitt omdømme/renommé trues.

13.3 Equity har i slike tilfeller rett til å anse alle aktive krav som trukket og belaste oppdragsgiver iht punkt 4 om trekking av sak under overvåkning.

14. Rapportering/kommunikasjon

14.1 Oppdragsgiver vil få tilgang til innsynsløsning på web der all rapportering vil kunne hentes av oppdragsgiver. Her vil det også være opplysninger om registrerte saker, aktiviteter på enkeltsaker og kommunikasjon og korrespondanse som Equity har hatt med skyldner.

15. Oppsøkende virksomhet

15.1 Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

16. Avtalens gyldighet

16.1 Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler, og gjelder for alle oppdrag som er til behandling hos Equity, herunder også eventuelle tidligere inngitte oppdrag som fortsatt er til behandling hos Equity.

17. Juridiske tjenester

17.1 For saker som behandles av juridisk avdeling, skjer avregning i forhold til egen avtale. Pris på juridiske tjenester er pt . kr 1 700 pr time.

Sist oppdatert Januar 2023